antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 
 

Hebraeische Buchstaben erhalten Sie kostenlos

!øëåæ éðà ,øáç
,úç àìì âéäðî - ïéáø ÷çöé úà íéøëåæ åðçðà
éãéá çöøðå óãøðù ,íééôë-é÷ðå áì-øùé
.íééúã-íééðîåàì íéàð÷

.åùôð úà øñîù ùéàä úà íéøëåæ
?åùôð úà øñî äî ìò íéøëåæ íàä

,äãåáòä-úâìôéî âéäðî äéäù éðôî çöøð àì àåä
.éàìéèøò "íåìù"á ìâãù éðôî àì íâå

  .éðéèñìôä íòä íò íåìù äùòù éðôî çöøð ïéáø ÷çöé

íéãòöá ,íã÷úäù éðôî .úàôøò øñàé ìù åãé õçìù éðôî
äîåìù úà çéèáéù ãçàä ïåøúéôä úàø÷ì .íéùåçð êà íéøéäæ
íå÷úù úéðéèñìô äðéãî íò íåé÷-åã :ìàøùé-úðéãî ìù äãéúòå
.äãéöì
çéðä êëá "!ä÷éø õøàì åðàá àì" :øîà úñðëá ïåøçàä åîåàðá
ìàøùé ãöì - úåàîöòì éðéèñìôä íòä úåëæá äøëäì ãåñéä úà
.äîìùä ìàøùé õøà éàð÷ éãéá çöøð ïëì .äúéà úåôúåù êåúå

?åøëéæ úà ãáëð êéà
.çöøì-íéúéñîä éôî úåìöðúä úù÷á éãé-ìò àì
ìàâé ìù åéããåòîå åéëðçî íò úôééåæî úåãçà úù÷á éãé-ìò àì
.øéîò
:åúàååö úîùâä éãé-ìò àìà

.ïéèñìôì ìàøùé ïéá éøåèñää íåìùä ïåðéë
 

Text in English úéìâðàá úåòãåîì
Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
3322 ã''úì åáúë åà
61033 áéáà-ìú
Israel - ìàøùé

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved